Lover, regler og presseetikk

Oversikt over de viktigste lovene og regelene som angår programproduksjon på TVL.

TVL er medlem av Norges Presseforbund og bundet til å følge både kringkastingsloven, kringkastingsforskriften og Vær varsom-plakaten. TVLs redaktør er ansvarlig for at dette blir fulgt i alt som sendes på kanalen. 

For produsenter av programmer er følgende viktig:

Tillatelser

Vi forutsetter at alle som er med i programmet har gitt tillatelse til at det vises på TV, både direkte og i reprise. Når barn vises, skal alle foresatte ha gitt tillatelse. Vi opplever noen ganger at deltakere krever at deres innslag ikke skal vises i repriser eller i TVLs nett-TV-arkiv. Slike tillatelser gis normalt ikke.

Ved gudstjenester anbefaler vi at det orienteres skriftlig ved inngangen at arrangementet blir sendt på TV og vil være tilgjengelig på TVLs nett-TV. Det bør også orienteres om hvor man kan sitte hvis man ikke vil være synlig/gjenkjennelig.

Vi anbefaler også at man unngår å vise forbønnshandlinger eller nattverdsgjester på en slik måte at deltakerne kan gjenkjennes.

Skille mellom reklame og redaksjonelt innhold

Programmer kan ikke inneholde reklame – verken i det som sies eller det som vises. Det betyr at oppfordringer til medlemskap, abonnement, eller til å gi gaver, ikke kan være en del av innholdet, med mindre programmet er et innsamlingsprogram. Det kan ikke vises vippsnummer, kontonummer eller nettadresser i programmet. Unntaket er oppbyggelige samlinger der kollekt er en naturlig og integrert del av samlingen, for eksempel gudstjenester eller gudstjenestelignende arrangement (i så fall snakker vi ikke om reklame i lovens forstand). Hvordan dette skjer skal avklares med TVL.

Sponsing

Sponsoridentifiseringen kan ikke inneholde slagord, utsagn, bilder, lyd eller annen form for tilleggsinformasjon som kan knyttes til sponsors navn, varemerke, logo, produkt eller tjeneste.

Sponsoridentifiseringen kan likevel inneholde stillbilde eller bevegelige bilder av sponsors produkt eller tjeneste i tillegg til navnet på sponsors produkt eller tjeneste, forutsatt at formålet med identifiseringen er å informere seeren om sponsingen.

Identifisering av den enkelte sponsor kan totalt vare i inntil 10 sekunder for hver hele time programmet varer. Dersom et program har fire eller flere sponsorer, kan sponsoridentifiseringen totalt ikke overstige 40 sekunder per time.

Barne- og ungdomsprogram kan ikke sponses av fysiske eller juridiske personer som har til formål å drive næringsvirksomhet.

Tilsvar og samtidig imøtegåelse

Dersom personer (fysiske eller juridiske) utsettes for angrep eller  påstander av etterprøvbar art skal disse gis anledning til samtidig imøtegåelse. Dette er særlig aktuelt dersom en programdeltaker forteller «sin historie» og denne historien inneholder skildringer av hendelser eller handlinger man er utsatt for av identifiserbare personer. I så fall skal personen kontaktes og få mulighet til å svare på alle beskyldninger i samme program. Når påstanden framsettes av en kommentarstemme bør imøtegåelsen skje umiddelbart, når den framsettes i et intervju kan det være tilstrekkelig at imøtegåelsen skjer i forn av en tekst på slutten av programmet. 

Dersom noen utsettes for et mindre alvorlig angrep, kan vedkommende likevel ha tilsvarsrett. Det betyr at vedkommendes synspunkter må komme fram senest i neste program i serien, eller på andre flater på TVL. For å unngå dette er det beste imøtegåelse i samme program.

Respekt for medmennesker

I alle programmer på TVL skal det vises respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn.

Ved omtale og bruk av barn i programmer behøves tillatelse fra alle foresatte. Selv om du har fått denne tillatelsen har du et selvstendig ansvar for å ta hensyn til konsekvensene medieeksponeringen kan få for barnet.

På TVL har vi også respekt for andre medier. Det innebærer at kilde skal oppgis når vi bruker informasjon fra disse mediene.

Dersom du er i tvil, ta kontakt med TVL. Dersom du skal produsere annonser til TVL, finner du kravene på denne siden.

Gå tilbake til startsiden