Ofte stilte spørsmål

Vi får en rekke spørsmål om TV-satsningen vår. Her svarer vi på de viktigste:

Innhold og profil:

Hva er den viktigste forskjellen på TVL og andre kristne kanaler?

Den synligste forskjellen er bredden av innhold. Der andre kristne TV-kanaler i stor grad satser på direkte forkynnelse, vil TVL benytte hele spekteret av sjangere og formater. Dessuten har vi ambisjoner om høy kvalitet, også på det norske innholdet, noe som er mulig med mange samarbeidspartnere. Dette betyr også at innholdet henvender seg til et større seer-segment.

Eksisterende kristne kanaler finansieres blant annet ved hjelp av hyppige programmer rettet mot givere. Her skiller TVL seg ut med en mer tradisjonell annonsefinansiering. Vi er dessuten et seriøst redaktørstyrt medium, ikke en publiseringsplattform der organisasjoner kan betale for å legge programmene sine.

Hva er TVLs teologiske fundament?

Som en del av Vårt Land har TVL et evangelisk-luthersk ståsted. Samtidig praktiserer vi stor økumenisk åpenhet. Det betyr at andre konfesjoner vil ha frihet til å presentere sine vinklinger på det kristne budskapet.

I realiteten representerer ikke konfesjonsgrensene lenger et stort skille mellom kirkesamfunn og organisasjoner. For mange er bibelsyn og tradisjonelle etiske oppfatninger langt viktigere. Her har TVL valgt en samlende linje. Vi ønsker ikke at organisasjonene angriper hverandre gjennom programmene, men vil selvsagt legge tilrette for konstruktive debatter på journalistiske flater.

Vi har møtt spørsmål om TVL er basert på Lausanne-pakten. Det er et stort spørsmål hva det i så fall ville betydd. Hvis det betydde at vi kun vil publisere innhold fra organisasjoner som har dette dokumentet som en del av sitt trosgrunnlag, ville vi ganske enkelt ikke fått en konkurransedyktig, samlende kristen TV-kanal i Norge. Det ville blitt for snevert.

Spørsmålet er om en mediebedrift skal ta stilling til teologi på detaljnivå på samme måte som et kirkesamfunn eller en forkynnende organisasjon må gjøre det. Vi tror at en overordnet tilnærming er mer naturlig. I våre forkynnende programmer vil vi formidle sunn teologi og forkynnelse både fra organisasjoner som slutter seg til Lausanne-pakten og organisasjoner som ikke gjør det. På samme måte vil vi forsøke å styre unna dårlig teologi og forkynnelse enten den kommer fra kirker som slutter seg til Lausanne, eller fra kirker som ikke gjør det.

Hvor tungt satser TVL på barn og ungdom?

Barn og ungdom er framtidens TV-seere. Bruken av digitale TV-tilbud øker sterkt i aldersgruppen. Det er derfor helt avgjørende for oss å satse på denne aldersgruppen. Vi er i samtale med flere organisasjoner som retter seg mot barn og ungdom om levering av innhold tilpasset disse aldersgruppene. Dette vil bli presentert på flater som barn og ungdom bruker aktivt, og der også foreldre kan følge med på hva som blir presentert.

Hvilke presseetiske vurderinger har Vårt Land gjort i arbeidet med kanalen?

For oss har det hele tiden vært en forutsetning at kanalen skal ha en solid presseetisk og juridisk forankring. TVL vil være den første kristne TV-kanalen som er medlem i Presseforbundet og forplikter seg på pressens etiske regelverk. I vår utredning av TV-kanalen har vi derfor derfor hatt grundige konsultasjoner med erfarne eksperter på området, og sammen med dem gått gjennom både plattformen og de ulike publisistiske vurderingene vi vil måtte gjøre underveis. Vi er derfor trygge på at TVL vil framstå som en seriøs og gjennomtenkt aktør i det norske mediemangfoldet.

Her er noen eksempler på noen av spørsmålene vi har jobbet med:

Forholdet mellom redaksjonelt innhold og reklame: Noen organisasjoner ønsker i utgangspunktet å bruke program til å rekruttere givere eller medlemmer. Loven setter imidlertid grenser og krever et klart skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Hvordan dette skal praktiseres krever stor bevissthet.

Salg av sendetid: Det finnes kristne TV-kanaler som tar betalt for å sende redaksjonelt innhold. Dette er i strid med presseetikkens krav om uavhengighet og uaktuelt på TVL.

Livssynsreklame: Når vi først skal tilby plass til annonsørinnhold til kristne organisasjoner og kirkesamfunn, må vi ha lovens forbud mot TV-reklame for livssyn i bakhodet. Det er for eksempel ikke tillatt å oppfordre til omvendelse eller tro i en reklamefilm. Derimot kan man gjerne informere om et tilbud, eller oppfordre til å støtte en virksomhet økonomisk.

Sponsing av programmer: Nyhets- og aktualitetsprogram kan ikke sponses, og sponsorene kan heller ikke ha innflytelse på programmets innhold. For å unngå mistanke, bør sponsede program ikke handle om organisasjonen som sponses. Derimot kan det være uproblematisk at en organisasjon sponser et program med en tematikk som berører deres verdigrunnlag og interesseområde.

Kristne organisasjoner som programeiere: TVL kan velge å sende program som organisasjoner selv har produsert. Slike program kan gjerne formidle organisasjonens ståsted, derimot er det avgjørende at redaksjonen utelukkende har en redaksjonell begrunnelse for å publisere programmet.

Hvem har redaktøransvaret for kanalen?

TVL har en egen ansvarlig redaktør. Det betyr at selv om TVL er knyttet til Vårt Lands vedtekter og merkevare, har TVLs redaktør det hele og fulle ansvaret for innholdet. Dette gjelder også det innholdet som kristne organisasjoner produserer til kanalen.

Det betyr ikke at vi detaljstyrer innholdet som produseres av andre. Vi vil gi samarbeidsorganisasjoner frihet til å være seg selv, og til å løfte fram sin egen profil og sine ståsted i programmene. Derimot vil vi vurdere om kvaliteten er høy nok og om innholdet samsvarer med kanalens overordnede og samlende linje.

Hvordan løser TVL spørsmål knyttet til ulik teologisk profil?

TVL har lagt seg på en samlende linje. Det betyr i praksis at uenigheter mellom ulike kirkesamfunn og organisasjoner – og internt i de enkelte kirkesamfunne, skal behandles og omtales på en saklig og respektfull måte. Vi ønsker ikke at programprodusenter bruker programmene til nedrakking på andre aktører på kanalen, men vi har heller ikke opplevd at noen av aktørene ønsker å lage program av denne typen. 

Samtidig vet vi at noen teologiske spørsmål skaper sterkere følelser enn andre. Kanalen vil legge til rette for saklige diskusjoner om slike spørsmål på egnete redaksjonelle debattflater. Her er formatet av stor betydning for tonen i debatten. En god programleder som dyrker saklighet i stedet for tabloiditet kan bety mye for samtalen.

Som i alle redaksjoner må de ulike problemstillingene diskuteres når de kommer opp. Det er derfor ikke mulig å svare mer spesifikt på situasjoner som ikke er kjent på det nåværende tidspunkt. Vi opplever at alle vi har snakket med er bevisst på at en bred samlende kanal må ha en viss sensitivitet for splittende spørsmål. Alle er tjent med at krevende tematikk ikke spisses unødig i organisasjonenes program og at kanalens redaksjonelle profil tar utgangspunkt i kristne fellesverdier. 

Dette er i realiteten ikke noen ny linje i Kirke-Norge. De aller fleste seriøse kristne organisasjoner og kirker er bevisste på at de står sammen om det viktigste og omtaler hverandre med respekt allerede.

Samarbeidet:

Hvorfor har Vårt Land tatt eierskap til et felleskristent prosjekt?

Vårt Land startet planleggingen av en samlende TV-kanal etter gjentatte oppfordringer fra enkeltpersoner og profiler i Kirke-Norge. De så på oss som en av få aktører som hadde mulighet til dette – både på grunn av profil og kompetanse.

Vi var i utgangspunktet åpne for ulike former for eierskap. I kontakten med de kristne organisasjonene ble det imidlertid fort klart at det var lettere for mange av dem å levere innhold til en TV-kanal, enn å eie den. Årsaken er blant annet ulikhetene i organisasjonenes teologiske profil.

Også avisen Vårt Land ble startet som et fellesprosjekt for Kirke-Norge, men da skjedde finansieringen ved hjelp av aksjesalg til organisasjoner og tusenvis av enkeltpersoner, samt inntjeningen ved salg av abonnement. TVL skal finansieres ved salg av reklame og – i noen grad frivillig støtte. Derfor handler samarbeidet i stor grad om annonser og innhold.

En TV-kanal er et stort prosjekt, vi er derfor avhengig av et innholds-samarbeid med kristne kirker og organisasjoner. Skal kanalen lykkes vil det være avgjørende at aktive i slike organisasjoner opplever at dette er «deres kanal».

Hvilke organisasjoner samarbeider dere med?

Organisasjonene vi har kontakt med representerer hele bredden av Kirke-Norge. Foreløpig har i underkant av 40 organisasjoner signalisert at de vil samarbeide, og en god del av disse er nå åpne for å undertegne formelle avtaler. Mange har også meldt at de ønsker å benytte kanalens kommersielle tjenester.

Dersom organisasjoner gir økonomisk støtte til kanalen kommer vi til å praktisere full åpenhet om dette.

Hvordan kan en uavhengig journalistisk aktør som Vårt Land samarbeide tett med kristne organisasjoner om TV?

Det vil være et organisatorisk skille mellom Vårt Lands redaktørkollegium og TVL. Kanalen vil være organisert i et eget selskap og ha egen ansvarlig redaktør.

Det redaksjonelle samarbeidet med kristne organisasjoner vil prinsipielt fungere som i en avis. TV-innhold vil bli vurdert for publisering på samme måte som en kronikk eller et leserbrev. Det vil selvsagt komme klart fram hvem som har produsert innholdet, og at programmet ikke er et uavhengig journalistisk produkt.

Også det kommersielle samarbeidet har sin parallell i avisproduksjonen: Kristne kirker og organisasjoner er innforstått med at kjøp av annonser verken gir dem, eller fritar dem fra journalistisk dekning. Som i alle mediebedrifter vil det bli opprettholdt et organisatorisk skille mellom kommersielt og redaksjonelt ansatte.

Hvilken innflytelse har organisasjonene og kirkene på den redaksjonelle profilen?

Av presseetiske årsaker kan ingen aktører ha redaksjonell innflytelse i kraft av sine økonomiske bidrag. Derfor får ingen som kjøper annonseplass eller støtter driften på andre måter en slik innflytelse i retur.

Samtidig vil dette bli en kanal med et særlig nedslagsfelt i Kirke-Norge. Vi kommer derfor til å utnevne et «kringkastingsråd» med medlemmer som representerer bredden av Kirke-Norge. Norges Kristne råd har sagt ja til en dialog om at de kan være organet som utnevner dette rådet.

Organisasjoner og kirkesamfunn som produserer program til kanalen vil selvsagt ha stor innflytelse på innholdet i disse. Programmene vil bli vurdert ut fra redaksjonelle kriterier av TVL, så det er naturlig med god kontakt med programprodusenter underveis for å sikre at programmene passer inn i kanalens profil og holder den nødvendige kvaliteten.

Distribusjon og tilgjengelighet:

Hvorfor satser Vårt Land på lineær-TV når framtiden er digital?

TVL rigger seg for framtiden. Derfor bygger vi fra første stund en digital kanal. Det gir oss store muligheter til å tilpasse innholdet de ulike aldersgruppene.

Samtidig vet vi at en stor majoritet av befolkningen (3,7 millioner) fortsatt ser på lineært TV. Tallet har vært ganske stabilt de siste 10 årene, det siste året har det gått opp. Gjennomsnittstiden som brukes er rett over 2 timer daglig, mens det for aldersgruppen 50+ nærmer seg det dobbelte. (Kantar).

Så lenge dette tallet er så høyt vil det være svært lite strategisk å satse kun på nett. Da ville kanalen vært mindre attraktiv for annonsørene – og det ville blitt langt dyrere å lage et TV-produkt av høy kvalitet.

Årsaken til at noen er skeptiske til også å sende på lineære flater er ofte manglende kunnskap om det store volumet seere som fortsatt bruker den tradisjonelle fjernkontrollen. En annen årsak er helt urealistiske antakelser om hvor mye det koster å produsere en lineær TV-kanal. Det er først og fremst innholdet som koster penger.

Vil du ha et grundigere svar med dokumentasjon? Les denne saken

Koster det noe å se på TVL?

I overskuelig framtid vil TVL være gratis for seerne. Dette er viktig for organisasjonene som produserer program.

Hvor finner jeg kanalen?

Vi arbeider for å oppnå bred distribusjon på så mange flater som mulig. Foreløpig har vi sendeavtale med Telenor og Altibox. Vi har fått gode signaler fra øvrige distributører, og venter å bli tilgjengelig hos disse etter hvert. Dersom du ikke vet om kanalen vil være inkludert i ditt TV-abonnement vil distributøren av TV-signaler kunne svare på dette.

Vi vil også være tilgjengelig på nettet, i apper og på alle relevante sosiale medier.

Økonomi:

Hvilke inntekter har TVL?

Alle tiltak må ha en bærekraftig økonomi i bunnen. Vi baserer oss i hovedsak på inntekter fra annonsørinnhold – og da i særlig grad fra kirkesamfunn og kristne organisasjoner.

Dersom aktører også vil støtte oss direkte, ønsker vi dette velkommen. Det legges til grunn at det man får for støtten er realiseringen av en kristen TV-kanal – man kan ikke kjøpe seg til redaksjonell innflytelse i en seriøs mediebedrift.

I tillegg til å selge annonser til samarbeidsorganisasjoner kommer vi til å utvikle programflater som er attraktive annonseflater for lokale menigheter og organisasjoner, gjenbruksbutikker, utdanningsinstitusjoner, etc.

Vi kommer også til å selge reklameplass til, og søke om sponsormidler fra offentlige aktører, interesseorganisasjoner og kommersielle aktører. Det er en forutsetning at dette skjer innenfor kanalens etiske regelverk og at produktene som annonseres ikke svekker kanalens profil. 

Vi vet imidlertid ut fra andre TV-aktørers erfaring at det kan være vanskelig å få inn kommersielt annonseinnhold i starten fordi vi i mindre grad enn de etablerte kommersielle kanalene kan garantere en bestemt seeroppslutning. Vi har derfor ikke lagt dette til grunn i våre budsjettanslag for de første driftsårene.

I en situasjon der kanalen får økede inntekter, vil vi legge vekt på å heve kvaliteten på kanalens innhold.

Andre spørsmål:

Hva vil Vårt Lands TV-satsning gjøre med kristent innhold på andre kanaler?

Kanalene som dekker religion/livssyn/filosofi er i hovedsak allmennkringkasterne (NRK og TV2). TV 2 har et krav i konsesjonen om å sende et månedlig minimum av innhold i denne kategorien. Kravet til NRK er definert i vedtektene.

Det er interessant å spørre seg om NRKs og TV 2s dekning av disse feltene vil bli redusert som en følge av at TVL kommer på luften. Det forutsetter at religiøse program egentlig er uønsket på disse kanalene. 

Noen opplever kanskje at dette i en viss grad er tilfelle. TV 2 oppfyller som nevnt minimumskravet, skal de sende mindre, må konsesjonskravet oppheves. Vi har ingen grunn til å tro at dette vil skje.

For NRKs vedkommende er det vanskelig å tenke seg at kristent programinnhold vil bli redusert som en følge av TVLs inntreden. Antallet gudstjenester i året har vært under 10 på NRK de siste årene, riktig nok med en betydelig økning under koronaepidemien. Det er fullt mulig å sørge for at TVL ikke konkurrerer med NRK på denne flaten. Det kan for eksempel gjøres ved å sende en frikirkelig gudstjeneste når Den norske kirke har gudstjenester på NRK.

Generelt gjelder regelen om at en økt satsning på temaområder først og fremst medfører større interesse for temaet, og dermed flere seere. Den store økningen i mengden konsum av idrettsprogrammer er det mest typiske eksemplet. Vi har heller ikke sett tegn på at smalere tema er unntak fra denne regelen, for eksempel har ikke Matkanalens inntreden i TV-markedet medført mindre interesse for program om mat og ernæring på NRK. 

Vi tror at den kreative utviklingen av programflater som berører religion og tro vil virke motsatt på konkurrerende kanaler. Målet er at TVLs programmer vil gi konkurrerende kanaler en erkjennelse av at dette slett ikke trenger å være kjedelig, tematikken kan tvert imot være svært underholdende og interessant. I så fall vil konkurransen kunne føre til at konkurrerende kanaler skjerper seg. Det er en utvikling TVL i så fall vil ønske velkommen, vi tror ikke dette vil svekke oppslutningen om kanalen, men snarere gi mersmak.

Derimot er det en sjanse for at eksisterende kristne TV-kanaler vil bli utfordret av konkurransen. Om de vil være omstillingsdyktige nok i møte med en slik situasjon skal ikke vi påta oss å besvare her.

Hva kan jeg gjøre for å støtte kanalen?

Vi setter særlig pris på at du viser engasjement gjennom å følge med på vår Facebook-side, at du forteller om kanalen til andre og liker og deler innlegg.

Dersom enkeltmenigheter, bedrifter eller privatpersoner ønsker å bidra til at en av Norges viktigste kanaler får en bærekraftig økonomi, betyr dette svært mye. I så fall er det bare å ta kontakt på denne siden.